Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA

„Motocyklowa Społeczność Gazownicza WLOT”

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.    Stowarzyszenie niniejsze, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, nosi nazwę „Motocyklowa Społeczność Gazownicza WLOT”.
2.    Stowarzyszenie może używać skrótu „MSG WLOT”.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia i jego organów jest Łódź.

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. — Prawo o stowarzyszeniach (jedn. tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.).

§ 4

1.    Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2.    Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
3.    Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4.    Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
5.    Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i upowszechnianie sportu i turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem sportu motocyklowego oraz promowania historii I tradycji polskiego gazownictwa, a w szczególności:
1)    rozwój krajowej i zagranicznej turystyki, w tym turystyki motocyklowej;
2)    rozwój popularnych dziedzin sportu, w tym sportu motocyklowego;
3)    promowanie i rozpowszechnianie wiedzy i kultury związanej z motocyklami;
4)    działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa na drogach;
5)    ochrona motocykli zabytkowych i tradycji motocyklowej, ze szczególnym uwzględnieniem polskich dokonań;
6)    upowszechnianie wiedzy o historii i osiągnięciach polskiego gazownictwa;
7)    ochrona zabytków polskiego gazownictwa;
8)    promowanie nowoczesnych technologii w gazownictwie.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez wykonywanie następujących zadań:
1)    organizowanie imprez o charakterze kulturalno-oświatowym i turystyczno- sportowym;
2)    uczestnictwo w imprezach o charakterze kulturalno-oświatowym i turystyczno-sportowym organizowanych przez inne organizacje;
3)    udział i podejmowanie inicjatyw w zakresie działalności charytatywnej i dobroczynnej;
4)    organizowanie imprez sportowych, wyjazdów sportowych, zawodów i innych form współzawodnictwa sportowego;
5)    organizowanie spotkań motocyklistów i imprez motocyklowych: zawodów, rajdów, zlotów itp. oraz udział w takich imprezach organizowanych przez inne organizacje;
6)    popularyzację przepisów ruchu drogowego oraz propagowanie zasad bezpieczeństwa na drogach;
7)    szerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków;
8)    organizowanie turystyki krajowej i zagranicznej, w tym turystyki motocyklowej;
9)    organizowanie i wspieranie działań w zakresie odbudowy, konserwacji, eksponowania i używania motocykli zabytkowych oraz krzewienie wiedzy o historii i tradycjach motoryzacji motocyklowej;
10)  udzielanie pomocy motocyklistom poszkodowanym w wypadkach i zdarzeniach drogowych;
11)  podejmowanie działań zmierzających do poprawy wizerunku motocyklistów w społeczeństwie i traktowania motocyklistów jako pełnoprawnych uczestników ruchu drogowego;
12)  inicjowanie i wspieranie inicjatyw związanych z propagowaniem historii i tradycji polskiego gazownictwa;
13)  inicjowanie i wspieranie inicjatyw związanych z ochroną zabytków nawiązujących do historii polskiego gazownictwa;
14)  udział w realizacji projektów, których cel i charakter jest zbieżny z celami Stowarzyszenia.

Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1)    członków zwyczajnych,
2)    członków wspierających,
3)    członków honorowych.

§ 8

1.     Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.
2.     Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

§ 9

1.    Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto następujące dane:
a)    osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,
b)    osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.
2.    O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
3.    Od decyzji o odmowie przyjęcia kandydata w poczet członków Stowarzyszenia, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie jednego miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

§ 10

1.    Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:
a)    uczestnictwa w Walnych Zebraniach i brania udziału w głosowaniu;
b)    wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia;
c)    zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia;
d)    uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

2.    Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
a)    brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;
b)    przestrzegać postanowień niniejszego statutu oraz uchwal organów Stowarzyszenia;
c)    nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia;
d)    regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 11

1.    Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
a)    pisemnej rezygnacji z członkostwa;
b)    śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych;
c)    wykreślenia z właściwego rejestru członka Stowarzyszenia będącego osobą prawną, a jeżeli członek nie podlega wpisowi do rejestru z chwilą wydania decyzji z którą właściwe przepisy prawa wiążą ustanie osobowości prawnej;
d)    wykluczenia.

2.    Wykluczenie członka następuje w przypadku:
a)    nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
b)    postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym statutem,
c)    postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,
d)    działania na szkodę Stowarzyszenia.
3.    O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
4.    Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1-3 stwierdza Zarząd w formie uchwały. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5.    Od uchwal Zarządu, o których mowa w ust. 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania w terminie jednego miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 12

1.    Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na miejsce jej zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
2.    Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
3.    Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11.

§ 13

1.    Członkiem honorowym może być każdy członek Stowarzyszenia, będący osobą fizyczną, któremu godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
2.    Członek honorowy Stowarzyszenia jest zwolniony z opłacania składki członkowskiej.
3.    Członek honorowy Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:
a)    uczestnictwa w Walnych Zebraniach z głosem doradczym;
b)    zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia;
c)    uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
4.    Członek honorowy Stowarzyszenia jest zobowiązany:
a)    brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;
b)    przestrzegać postanowień niniejszego statutu oraz uchwal organów Stowarzyszenia;
c)    nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia.
5.    Członek honorowy nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego.
6.    Skreślenie z listy członków honorowych następuje zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 2 pkt 2-4.

§ 14

1.    Członkowi honorowemu może być nadana godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Godność tę Walne Zebranie może nadać osobie szczególnie zasłużonej w działalności na rzecz Stowarzyszenia, której postawa moralna i dotychczasowa działalność jest zgodna z celami i zasadami działalności Stowarzyszenia.
2.    W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może być nadana tylko jednej osobie.
3.    Do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych, z tym że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwalą Walnego Zebrania podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
4.    Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 15

1.    Członkowie wspierający mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają jednak czynnego ani biernego prawa wyborczego.
2.    Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

Rozdział IV
ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 16

Organ mi Stowarzyszenia są:
1.    Walne Zebranie,
2.    Zarząd,
3.    Komisja Rewizyjna.

§ 17

1.    Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.
2.    Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 3-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
3.    Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
a)    ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b)    pisemnej rezygnacji,
c)    odwołania przez Walne Zebranie uchwalą podjętą większością 2/3 głosów.
4.    W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.
5.    W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 pkt 2 pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.

§ 18

1.    Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile niniejszy statut nie stanowi inaczej.
2.    Dla ważności uchwal wszystkich organów Stowarzyszenia wymagana jest obecność co najmniej połowy członków tych organów.
3.    W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale przez członków Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej, decyduje odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
4.    W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale przez członków Walnego Zebrania decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.
5.    Zmiana statutu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu.

§ 19

1.    Walne Zebranie zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.
2.    Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na miesiąc przed jego terminem.
3.    Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.
4.    Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

§ 20

1.    Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania w szczególności należy:
a)    uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
b)    uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
c)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,
d)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji,
e)    udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,
f)    wybór Prezesa i Członków Zarządu,
g)    wybór członków Komisji Rewizyjnej,
h)    uchwalanie statutu Stowarzyszenia lub jego zmian,
i)     nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
j)     podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
k)    podejmowanie uchwal w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
l)     podejmowanie uchwal w przypadkach określonych niniejszym statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.
2.    Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany niniejszego statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
3.    Walne Zebranie po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

§ 21

1.    Zarząd sklada się z trzech do pięciu członków: Prezesa i nie więcej niż czterech członków zarządu, z których dwóch pełni funkcje Sekretarza i Skarbnika. Sekretarza i Skarbnika wyznacza Prezes Zarządu spośród powołanych przez Walne Zebranie Członków Zarządu.
2.    Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany przez Prezesa członek Zarządu.
3.    Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

§ 22

1.    Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:
a)    realizacja uchwal Walnego Zebrania,
b)    kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
c)    podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,
d)    uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
e)    ustalanie wysokości składek członkowskich,
f)    składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
g)    nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia,
h)    uchwalanie regulaminu Biura.

2.    Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3.    Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.
4.    Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.
5.    Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.
6.    Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

§ 23

1.   Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
2.    Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
3.    Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)    przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,
b)    składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
c)    przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
d)    Prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
e)    składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.
4.   Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.
5.    Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
a)    będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 2) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
6.    Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

§ 24

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

§ 25

1.    Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
2.    Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
a)    składek członkowskich,
b)    dotacji,
c)    środków otrzymanych od sponsorów,
d)    darowizn,
e)    zapisów i spadków,
f)    dochodów z własnej działalności,
g)    dochodów z majątku.

3.    Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
4.   Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5.    Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
6.    Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania:
a)    nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
b)    nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
c)    zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
d)    wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,
e)    rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 25 000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,
f)    przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§ 26

1.    Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:
a)    członków Stowarzyszenia i jego organów,
b)   pracowników Stowarzyszenia,
c)    małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,
d)    osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

2.    Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
3.    Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 na zwadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4.    Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. i pkt i i 2 oraz od osób, o których mowa w ust. i pkt 3 i 4.

§ 27

1.    Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.
2.    O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Walne Zebranie.

§ 28

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes.

Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 29

1.   Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
2.    Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.
3.    Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwalą Walnego Zebrania.

§ 30

Statut niniejszy został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania w dniu 9 października 2011r. w Paprotni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *